REGLEMENT

Huishoudelijk reglement v.z.w. Star-Riders club “The Lions“


Inleiding


De “vzw Star Riders club The Lions”, verder genoemd als “The Lions” heeft als doel:


Star-Riders de mogelijkheid te geven elkaar te ontmoeten tijdens ritten, treffens, clubactiviteiten en door middel van de website en forum van de club.


De Star-motoren te promoten als een prettige en veilige hobby waar iedereen van moet kunnen genieten door verantwoord motorrijden.


Het imago van het motorrijden in het algemeen te promoten door betrokkenheid en respect te tonen naar bestuur, zijn leden en activiteiten en organisaties .


Alleen bezitters van een Yamaha “Star motor” en hun partners kunnen lid worden van The Lions.  Onder “Yamaha Star motoren” worden verstaan:

Dragstar 125, 650 en 1100,

Royalstar 1300 en Royalstar Venture,

Wildstar en Roadstar  1600 en 1700,

Midnightstar 950,  1300  en 1900,

Warrior 1700,

Alle toekomstige door Yamaha nog op de markt gebrachte modellen in het Star gamma.


”The Lions”  zijn  een Star Riders club wat zo te allen tijde dient te blijven.


Artikel 1. Het Bestuur


Het “Algemeen Lions Bestuur” (verder afgekort tot ALB)  bestaat uit:


vzw bestuur (3 personen)


Dit bestaat uit 3 effectieve leden en vormt zo de Algemene Vergadering van de vzw. Zij zijn aangesteld voor onbepaalde duur.

Het aanstellen, vervangen of ontslagen van een effectief lid dient steeds te gebeuren volgens de statuten van de vzw, welke hier terug te vinden zijn.

Het ondernemingsnummer van onze vzw is: 885.703.535

en

Staff members (4 personen)

Deze medewerkers zijn toegetreden leden tot de vzw. Zij maken deel uit van het ALB, maar niet van het vzw bestuur.

Zij beslissen samen met het vzw bestuur over de werking van de club.

Deze staff members zijn gekozen onder de toegetreden leden en dit voor onbepaalde duur.  Zij worden aangesteld per regio en zijn tevens een aanspreekpunt voor de andere toegetreden Lions leden.

Het aanstellen, ontslag of beëindigen van een mandaat van een staff member dient steeds te gebeuren met een 4/7 meerderheid binnen het ALB.

Een kandidaatstelling als staff member dient gericht te worden aan het ALB.


Artikel 2: Taken van het ALB


vzw bestuur

De taken van voorzitter, secretaris en penningmeester worden onderling afgesproken en met wederzijdse toestemming en respect verdeeld. Hieronder wordt onder meer verstaan : (illustratief en niet beperkend) bijhouden ledenbestand, bijhouden financiën in een gedigitaliseerd kasboek, bijeenroepen en voorzitten van de vergaderingen, bijhouden en opvolgen van de clubcorrespondentie, up to date houden van de website, onderhoud van het Lions forum,

neerlegging van de jaarlijkse rekening bij de Rechtbank van Koophandel alsook het in orde brengen van de jaarlijkse belastingsaangifte en het up to date houden van de vzw regelwetgeving.


Staff members

Deze bepalen samen met het vzw bestuur de werking van de club.

Tot hun takenpakket behoort : (illustratief, niet beperkend)

- Het opstellen en up to date houden van het huishoudelijk reglement.

- Het opmaken van de jaarlijkse rittenkalender, en het opvolgen hiervan.

- Het aanduiden van treffens die we als club gaan bezoeken, alsook het organiseren om er

   naar toe te gaan.             

- Het organiseren van jaarlijkse activiteiten, zoals: Lions meeting, Nieuwjaarsreceptie,

   eindeseizoensparty en dergelijke.

- Het promoten van de club, alsook het aannemen en opvolgen van nieuwe leden.

- Het toekennen van een rugbadge.

- Mee bepalen van bepaalde aankopen zoals: clubmateriaal of kleding voor de clubshop.

- Het aanduiden van een wegkapiteinverantwoordelijke

- Mee toezicht houden tijdens ritten.(veilig en ordentelijk verloop)

Buiten hun inspraak in de bestuursbeslissingen, verlenen zij hun volle medewerking bij allerhande taken die het werk van het vzw bestuur moet verlichten. Deze taken worden besproken en overeen gekomen op de bestuursvergaderingen.

 

Artikel 3. De clubshop


De clubshop verantwoordelijke wordt aangeduid door het vzw bestuur. Hij of zij staat in voor de verkoop van onze merchandising. Het bijhouden van de stock en de afrekening van verkochte goederen gebeurt volgens afspraak met het vzw bestuur.

Het aankopen van goederen gebeurt in samenspraak met het ALB.


Artikel 4. Website en Forum


“The Lions” heeft een eigen website en forum.

De website wordt onderhouden en bijgewerkt door de webmaster, aangeduid door het vzw bestuur. De publicaties op de website worden bepaald door het ALB.

Het Lions forum wordt toevertrouwd aan een forum beheerder, aangeduid door het vzw bestuur. Het aanduiden van forum moderators, alsook over het forumreglement  wordt beslist  door het vzw Bestuur na advies van de Staff-members.

Gebruikers van het forum op de website dienen zich te houden aan de daar geldende regels waarbij respect voor de andere leden hoog in het vaandel staat. De moderators kunnen en mogen een topic sluiten dan wel verwijderen en zo nodig leden, al dan niet tijdelijk, de gehele of gedeeltelijke toegang tot het forum ontzeggen.


Artikel 5. Toegetreden leden


Iemand die lid wordt van “The Lions” is een toegetreden lid van de vzw en heeft via zijn regioverantwoordelijke  inspraak in het ALB, maar is geen effectief lid van de vzw.

Het vzw bestuur houdt een register bij met allerhande info, zoals adressen, geboortedata, telefoonnummers en dergelijke. Deze info is vertrouwelijk en wordt nooit gebruikt voor andere doeleinden. Conform de wet op de privacy kan elk lid zijn/haar persoonlijke info opvragen, raadplegen en wijzigingen en/of schrappingen laten uitvoeren op eenvoudig verzoek aan het vzw bestuur.

Elk toegetreden lid kan met zijn vragen of eventuele opmerkingen altijd terecht bij het staff member van zijn regio of in uitzonderlijk geval direct bij het vzw Bestuur.

Jaarlijks wordt er een algemene ledenvergadering (van de toegetreden en effectieve leden) gehouden waarop één ieder met vragen, opmerkingen of suggesties terecht kan.

Indien een lid de goede naam van de club in het gedrang brengt tijdens activiteiten, op het “Lions” forum of op andere wijze, zal deze door het regionaal verantwoordelijk staff member  worden aangesproken en zo nodig een officiële waarschuwing krijgen.

Na een tweede waarschuwing kan het lidmaatschap per direct beëindigd worden  en/of kan de toegang tot het Lions forum ontzegd worden door het ALB.


Indeling van de leden:


Members:

Dit zijn toegetreden leden die in het bezit zijn van een Yamaha “Star”motor en hun eventueel meerijdende partner. De berijders dienen te beschikken over een geldig motorrijbewijs en dito verzekering.


Full members:

Dit zijn volwaardige members die na verloop van tijd hun club rugbadge hebben verkregen. De voorwaarden voor het verkrijgen van een rugbadge worden verder besproken in artikel 7.


Supporters:

Dit zijn toegetreden leden van de club die  niet beschikken over een Star motor of gewoon sympathisanten van de club.

 

Artikel 6. Jaarlijke bijdragen


Elk lid van “The Lions” betaalt een jaarlijkse bijdrage. Het te betalen bedrag wordt jaarlijks bepaald door het ALB. Het lidgeld geldt voor een jaarlijkse periode van januari tot december.

De jaarlijke bijdrage kan worden voldaan door middel van een overschrijving op de rekening van de club. Zij kan ook cash betaald worden aan het vzw Bestuur.


Artikel 7. De club “Rugbadge”


De “Lions rugbadge” is een 3-delige gepatenteerde badge en wordt gedragen op de achterzijde van de vest. Zij ziet er uit als volgt:

Bovenaan: THE LIONS

Midden: OVAAL MET STAR LOGO EN EEN LEEUW

Onderaan: STAR-RIDERS (BE)

Voor dit embleem komen enkel members in aanmerking die:

Op regelmatige basis deelnemen aan de clubactiviteiten.

Minstens 18 maanden lid zijn van de club.

Niet bang zijn om een handje toe te steken.

Respect tonen naar het ALB en andere leden.

De aanvraag tot het verkrijgen van een rugbadge dient te gebeuren schriftelijk of via mail naar het staff member van zijn regio, die het na overleg met de overige full members van de regio voorstelt aan het ALB.  Het toekennen van een rugbadge wordt steeds besproken en overwogen door het ALB.

De leden dienen de rugbadge zelf aan te kopen en ze blijft steeds hun bezit. Indien het lidmaatschap wordt beëindigd, wordt van het ex-lid verwacht de rugbadge niet meer publiekelijk te dragen, ze te verkopen of door te geven.

Het uitreiken van een club “Rugbadge” zal steeds gebeuren op een treffen of een andere clubactiviteit.

 

Artikel 8. Ritten.


Tijdens een rit ligt de leiding hiervan bij de organisator. Bij onvoorziene omstandigheden beslist de organisator in overleg met het ALB over het al of niet doorgaan van de rit.

Tijdens de rit houdt men zich aan de verkeersvoorschriften. Voor en tijdens worden geen alcoholische dranken noch drogerende middelen gebruikt.   

Tijdens de rit dienen de deelnemers zich te houden aan de eventuele aanvullende regels  die bij de aanvang of tijdens de toerrit worden medegedeeld door de verantwoordelijke van de wegkapiteins.

Deelname aan de ritten is geheel voor eigen risico van de deelnemers. Letsel en schade ontstaan aan personen, motorrijtuigen, kleding, helmen en accessoires tijdens, voor of na een evenement zijn voor eigen risico. Ook diefstal valt buiten de aansprakelijkheid van de vzw The Lions en / of de organisator.

Ritten zijn enkel toegankelijk voor members en hun partners of gezinsleden. Potentieel geïnteresseerde toekomstige leden kunnen gratis één of twee ritten meerijden om de sfeer op te snuiven. Dit gebeurt geheel op eigen risico, en zij dienen zich ook te houden aan de verkeersregels en die van de club.

Het motorrijtuig waarmee wordt deelgenomen aan de door de Lions leden georganiseerde ritten dient in deugdelijke staat te zijn (bijvoorbeeld: banden, remmen en verlichting) en verzekerd te zijn. De organisator heeft de mogelijkheid om bij twijfel, personen te weigeren.

De organisator van een rit zal deze bij het ALB aanvragen. Indien ze  voldoet aan de regels en er ruimte is op de agenda zal de organisator “groen licht” krijgen.

De wegkapiteinverantwoordelijke (aangeduid door het ALB) zal bij iedere rit en in samenspraak met de ritorganisator een kleine briefing houden m.b.t. de rit zelf.

Het ALB zal een aantal wegkapiteins en volgers aanstellen en eventueel opleiden om continuering te behouden.


Artikel 9 Voorschotten.


Voorschotten betaald door leden (voor bepaalde geplande activiteiten) zullen voortaan niet meer zo maar terugbetaald worden zonder opgave van een geldige reden en met akkoord van het Bestuur.


Rittenreglement


Zorg voor een verzamelpunt waar een tankstation in de buurt is, zodat we altijd met een volle tank kunnen vertrekken.

Probeer vertrek- en aankomstuur te respecteren, zodat iedereen tijdig thuis geraakt.

Vermijd indien mogelijk zo veel mogelijk gevaarlijke voorrangskruisingen om te blokken.

Vermeld flitspalen onderweg aan de wegkapitein.

Let op: bij kinderen en dieren rustig aan doen en gas terugnemen. Ruiters en begeleide paarden worden stapvoets en stationair rijdend ingehaald en/of gekruist.

Het onnodig gas geven is verboden .

Maak de rit niet langer dan ongeveer 120 km.

Uitzonderingen kunnen toegestaan worden door het ALB.


Tijdens de ritten is er  een voorrijder (wegkapitein) en één of twee volgers die beiden een geel fluo vest dragen en die met mekaar in radioverbinding staan. Daar naast zijn er ook een aantal wegkapiteins met officieel goedgekeurde rode fluo vestjes en de nodige C 3 borden.

Er wordt steeds in baksteenformatie gereden, dat wil zeggen dat de eerste rijder links rijdt en de daaropvolgende rechts van de rijbaan en de daaropvolgende weer links, enz. 

Het grote voordeel van deze manier van rijden is dat men voldoende afstand heeft in noodsituaties om tijdig te kunnen reageren. De afstand tussen de motoren is afhankelijk van de snelheid en de verkeerssituatie.

Als de voorganger je in zijn spiegel ziet, is er voldoende afstand. Laat geen grote openingen, maar ga er ook zeker niet naast elkaar rijden.

Na een obstakel van welke aard ook ( verkeerslichten, bushalte, enz. ) sluit je zo snel mogelijk terug aan bij de groep. (zonder inhaal manoeuvres of te racen ) Elkaar kwijt spelen kan niet, omdat er radioverbinding is.

Als er in formatie gereden wordt, neem je na elk manoeuvre zo snel mogelijk jou plaats op de rijweg terug in.

Gaat de persoon links voor jou weg, geef dan eerst een teken met je richtingaanwijzer en neem dan zijn plaats links in. De persoon achter jou doet de zelfde beweging, maar dan naar rechts, enz.

Let op steeds voldoende afstand van mekaar te houden ! 

Bij het stoppen voor kruisingen, verkeerslichten en andere hindernissen wordt in rijen van 2 aaneengesloten en de afstand tot de motor voor je dient zo klein te houden om een snel

optrekken en oversteken van de kruising te garanderen.Er wordt gereden in estafette vorm, dat wil zeggen dat de voorrijder vooraan signaal geeft aan de personen achter hem om de weg af te zetten (blokken).

De personen links achter de voorrijder blokken links, de personen rechts achter hem blokken rechts.

Blokken gebeurt enkel op teken van de toerleider en niet op eigen initiatief.

Als er geblokt wordt moet er ook steeds op gelet worden, terug in de rijrichting te staan om dadelijk na signaal van de volger ( toeteren of met de lichten knipperen ) te kunnen aansluiten bij de groep. Niet van de motor afstappen en de motor in eerste versnelling laten staan zodat men bij noodsituaties dadelijk kan reageren !

Op een gewoon kruispunt of een T-kruispunt moeten de personen die blokken in de rijrichting van de toer er steeds op letten dat zij ver genoeg de straat inrijden alvorens te blokken, daar anders de groep haaks op het kruispunt manoeuvres moeten uitvoeren en andere rijders daardoor in gevaar brengen.

Gevaarlijke kruispunten worden enkel en alleen afgezet door onze wegkapiteins, de voorrijder stopt voor het kruispunt, de wegkapiteins rijden over en komen dan terug om het verkeer tegen te houden, daarna vertrekt de groep pas.

De voorrijder en volger(s)zorgen via zenders daarna dat de groep terug samenkomt.

Bij pech wordt er niet ingehaald tot aan de voorrijder maar laat men zich afzakken tot bij de volgers en is het steeds (één van) die volgers die de voorrijder waarschuwt en bij de persoon die pech heeft blijft wachten tot er een oplossing komt.

De rest van de groep rijdt verder en bij de eerst volgende mogelijkheid om veilig te stoppen, zal de voorrijder halt houden.

Laat nooit de groep op eigen initiatief stoppen.

Als er, om welke reden dan ook, uitzonderlijk moet gestopt worden voor een obstakel  (ongeval, wegenwerken, enz. ) dan stopt iedereen uiterst rechts van de rijbaan, zodat er geen hinder gevormd wordt voor het verkeer in de tegenovergestelde richting.

Verkeerslichten, overwegen, en andere dergelijke worden niet geblokt.


Betekenissen van gegeven seinen 


Linkerhand schuin in de hoogte met aanduiding van 1 of meerdere vingers

= aantal personen die links de weg blokken

Rechterhand schuin in de hoogte met aanduiding van 1 of meerdere vingers

= aantal personen die rechts de weg blokken

Linkerhand gestrekt in de hoogte

= smalle doorgang, iedereen rijdt achter elkaar

Rechterbeen zijwaarts uitsteken

= opgelet obstakel rechts in de rijrichting ( bijv. fietser, voetganger, enz )

Linkerbeen zijwaarts uitsteken

= Opgelet obstakel op de rijweg ( bvb. verkeersdrempels, slecht wegdek, grind, enz )

Linkerhand zijwaarts uitsteken

= opgelet obstakel links in de rijrichting ( bijv. voetganger, auto, enz.)

Op-en-neergaande bewegingen maken met linkerhand

= onmiddellijk vertragen maar niet stoppen

 

Zeer belangrijk om weten:

De signalen van de voorganger, moeten zeker worden doorgegeven aan volgende rijders.

Het maken van foto’s tijdens de rit kan enkel en alleen door de duo en niet door de bestuurder.

Telefoneren of sms-en tijdens de rit is verboden.

Roken tijdens het rijden is verboden.

Het gebruik van de “highway steps” is verboden, behoudens op autosnelwegen.


Belangrijke regels bij meerdaagse reizen in clubverband:

Het dragen van een fluo vest tijdens de heen- en terugweg is verplicht.

Bij slechte weersvoorspellingen is een regenpak of regenkledij verplicht.

Uit de groep wegrijden mag enkel en alleen bij pech.

Verplicht afstand houden (goed of slecht weer).

Bijstandsverzekering is verplicht.

Denk niet alleen aan uw veiligheid, maar ook aan die van anderen !

 

Artikel 9. Algemeen


Leden moeten bekend zijn met de rittenregels zoals opgesteld door het ALB.

Alle ritten vinden plaats zonder financiële ondersteuning van de vzw “ The Lions”. Het ALB kan hiervan afwijken in uitzonderlijke gevallen.

De “vzw  The Lions” streeft geen winstdoel na. Alle binnenkomende gelden zullen worden aangewend voor activiteiten en aankoop goederen voor de clubshop.

De verkoop van The Lions gerelateerde artikelen  is voorbehouden aan de clubshop verantwoordelijke. Het is daarom niet toegestaan aan anderen dan de hierboven genoemde, om zaken te (doen) verkopen tijdens de door de The Lions georganiseerde activiteiten, noch op de website.


Artikel 10. Lezen en ondertekenen van het huishoudelijk reglement.


Ieder toegetreden lid van “vzw Star Riders Club The Lions” dient bij aanvang van zijn/haar lidmaatschap het huishoudelijk reglement grondig te lezen en “voor akkoord” te ondertekenen. Zo niet kan hij of zij geen lid worden van de club.

Bij het aanvaarden van het lidmaatschap en ondertekening van het inschrijfformulier is men gebonden aan de regels, zoals vastgesteld in het huishoudelijk reglement.

Bij het onderschrijven van het reglement gaat men ermee akkoord dat clubbeeldmateriaal kan en mag gebruikt worden op de website van de Lions.

Dit huishoudelijk reglement werd opgesteld door het ALB in vergadering op 20 oktober 2011.

Getekend,


Freddy Daelemans, bestuurder vzw The Lions

André Boghemans, bestuurder vzw The Lions

Philip Van Asbroeck, bestuurder vzw The Lions

Paul Hardy, staff member

Tom Van Haver, staff member

Steven Gies, staff member

Kenny Samyn, staff member